Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Контроль організації харчування

З огляду на те, що одним із основних завдань колективу до­шкільного навчального закладу є охорона життя і здоров'я дітей, надзвичайно важливим є питання забезпечення дітей якісним і зба­лансованим харчуванням.

Одним із основних нормативно-правових документів, які регла­ментують порядок організації харчування дітей у дошкільних на­вчальних закладах, є Інструкція з організації харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 №202/165, виконання вимог якої є обов'язковим для працівників дошкільних навчальних закладів.

Кожен керівник дошкільного навчального закладу повинен по­стійно здійснювати контроль організації харчування дітей, оскільки це невід'ємна частина його посадових обов'язків. Керівник дошкільного навчального закладу має охопити своєю ува­гою всі питання організації харчування дітей. Тому першочергово йому слід структурувати свою діяльність у даному напрямі контролю, щоб легко орієнтуватися в усіх процесах, діяти планомірно або ж опе­ративно реагувати на нові завдання.Отож ми визначили для себе такі важливі структурні орієнтири у здійсненні контролю, як:

види контролю;

об'єкт і предмет контролю;

порядок фіксації результатів контролю.

Види контролю

Керівник дошкільного навчального закладу має вивчати як загальний стан, так і окремі питання організації харчу­вання дітей. Від того, наскільки детально і широко необхідно ви­вчити питання, залежить і вид контролю. Так, контроль може бути:

оперативним;

вибірковим;

тематичним;

комплексним.

Ми проводимо оперативний контроль, коли виникає потреба розв'язати нагальні питання щодо поліпшення умов харчування ді­тей, попередження можливих негативних наслідків.

Зміст вибіркового контролю визначаємо відповідно до річ­ного плану контролю і виробничої необхідності. Вибірковий контроль дає змогу запобігти можливим надзвичай­ним ситуаціям та забезпечити системність у роботі дошкільного навчального закладу.

Тематичний контроль присвячений вивченню певного окремо­го питання організації харчування дітей. Зазвичай під час тематич­ного контролю ми вивчаємо:

ефективність діяльності ради з харчування;

виконання норм харчування;

ведення ділової документації з організації харчування;

доцільність методів і прийомів, які використовують вихо­вателі під час прийому їжі дітьми;

ефективність співпраці вихователів та медичних працівни­ків з помічниками вихователів, батьками щодо організації харчування;

рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

Комплексний контроль передбачає вивчення всіх питань ор­ганізації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі. Такий контроль ми проводимо, як правило, під час підготовки до­шкільного навчального закладу до державної атестації та інших ґрунтовних планових перевірок.

Об'єкт і предмет контролю

Під час організації харчування дітей керівник дошкільного на­вчального закладу має щоденно контролювати різні питання, визначе­ні Інструкцією. З огляду на те, що об'єкт контролю — це те, що підлягає контролю, а предмет контролю — це набір питань і критеріїв, ми, ке­руючись Інструкцією, визначили, що головними об'єктами контролю є:

·харчоблок;

·комора;

·медичний кабінет;

·групові приміщення.

Предмет контролю — набір питань і критеріїв — також визна­чено в Інструкції.

Харчоблоку процесі організації харчування дітей перевіряємо найчастіше, адже у його приміщеннях обробляють продукти харчу­вання і готують страви.

Основними питаннями, які вивчаємо під час контролю на харчоблоці, є:

·санітарно-гігієнічний стан;

·використання устаткування та інвентарю;

·поточність виробничого процесу;

·технологія приготування страв;

·обробка сирих і готових продуктів;

·фактична кількість відходів продуктів харчування і продо­вольчої сировини;

·зняття проб готових страв;

·видача готових страв;

Склад комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини затверджує на початку навчального року керівник дошкільного навчального закладу. До її складу зазвичай входять комірник (завідувач господарства), кухар (або особа, призначена наказом керівника відповідальною за приймання продуктів харчування і продовольчої сировини), та медичний працівник

відбір та зберігання добових проб кожної страви раціону;

• ведення Зошита обліку відходів.

Відповідно до норм Інструкції на харчоблоці поруч із вікном вида­чі їжі обов'язково мають бути вивішені графік видачі їжі та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, а також таблиці, у яких вказано об'єми порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Тож ке­рівник дошкільного навчального закладу також контролює ці питання.

Окрім того, контролю на харчоблоці підлягають такі питання організації харчування, як:

·дотримання персоналом правил особистої гігієни;

·ведення Журналу здоров'я працівників харчоблоку;

·дотримання температурного режиму під час зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини;

·наявність інструкцій щодо миття кухонного посуду, інвен­тарю та обладнання.

Суворе дотримання санітарних норм і правил зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини у коморі — це одна з го­ловних гарантій безпечності харчування дітей у дошкільному на­вчальному закладі.

Інструкцією передбачено, що комірник (завідувач господарства] повинен контролювати умови доставки продуктів харчування і про­довольчої сировини до дошкільного навчального закладу, відповіда­ти за якість та асортимент продуктів харчування і продовольчої сиро­вини, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання. Також комірник веде Книгу складського обліку, складає заявку на продукти.

Продукти харчування і продоволь­чу сировину до дошкільного навчально­го закладу приймає комісія з бракеражу лише за наявності супровідних докумен­тів, що підтверджують походження, без­печність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини. Су­провідні документи повинні засвідчувати ґатунок, категорію, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання (для продуктів, що швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення познача­ють у годинах).

Окрім того, враховуючи вимоги Інструкції, укоморі ми контро­люємопитання щодо:

·приймання, зберігання та видачі продуктів харчування і про­довольчої сировини;

·приймання, зберігання тари;

·термінів реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини;

·обліку продуктів харчування і продовольчої сировини;

·ведення Книги складського обліку.

Під час контролю у медичному кабінеті ми перевіряємо ведення медичними працівниками ділової документації з питань організації харчування дітей. Адже відповідно до своїх посадових обов'язків сестра медична з дієтичного харчування (за її відсутності — інший медичний працівник) є відповідальною за організацію харчування дітей у до­шкільному навчальному закладі. До її посадових обов'язків належить також контроль діяльності працівників, які організовують харчування дітей (кухарі, помічники вихователів), та дотримання ними Інструкції.

Водночас із виконанням функцій контролю медичний працівник:

·веде ділову документацію з харчування (Журнал обліку ви­конання норм харчування, Журнал бракеражу готової про­дукції, Журнал бракеражу сирої продукції, Журнал здоров'я працівників харчоблоку);

·аналізує виконання норм харчування, здійснює корекцію раціону;

·проводитьрозрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів] у раціонах харчування при невиконанні норм харчування до кінця місяця;

·складає примірне двотижневе меню, картотеку страв, меню-вимогу на видачу продуктів харчування;

·проводить заняття з гігієни харчування та основ дитячого дієтичного харчування.

Окрему увагу ми приділяємо контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, питання щодо:

·дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі;

·відповідності об'єму страв, виданих дітям, встановленим нормам;

·умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі.

Оскільки у групових приміщеннях повинні бути вивішені та­блиці, у яких вказано об'єм порцій, що мають отримати діти кож­ної з вікових груп, то, відповідно, питання наявності і правильності оформлення таких таблиць також підлягає контролю.

Окрім того, керівник дошкільного навчального закладу має звер­тати увагу у групах на те, як реагують діти на подані їм страви, чи вда­ються вихователі до методів заохочення дітей споживати їжу тощо.

Порядок фіксації результатів контролю

Аби під час контролю організації харчування дітей систематич­но і послідовно перевіряти визначені питання, ми використовуємоформи актів перевірки,які розробили та затвердили на засіданні ради з харчування..Також корисними єкартки аналізурізних аспектів контролю організації харчування дітей.

За допомогою цих форм ми маємо змогу оперативно здійсню­вати всеохопний контроль організації харчування дітей у дошкіль­ному навчальному закладі. Зафіксувавши виявлені недоліки, нада­ємо рекомендації щодо їх усунення, визначаємо строки виконання та відповідальних осіб.

Часто підсумки контролю (зазвичай тематичного) ми оформ­люємо у виглядіаналітичної довідки,яку заслуховуємо на вироб­ничій нараді, під час засідання педагогічної ради тощо.

Підсумки контролю обов'язково враховуємо під час видання на­казів про стан харчування дітей за квартал (рік).

Дієвий систематичний контроль дає нам змогу постійно вдо­сконалювати систему роботи з організації харчування дітей у нашо­му дошкільному навчальному закладі.