Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Батьківська рада

 

 

АКТИВ РАЙОННОЇ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Заклад освіти, який представляє учасник

Електронна пошта

Голова Районної батьківської ради

1.

Баракат Олеся Олександрівна

ХСШ № 17

[email protected]

Члени Районної батьківської ради

2.

Кадуцька Оксана Валеріївна

ХГ № 172

[email protected]

3.

Залозна Світлана Павлівна

ХЗОШ № 100

[email protected]

4.

Скорикова Ольга Валеріївна

ЗДО № 136

[email protected]

5.

Губіна Олена Семенівна

ЗДО № 395

[email protected]

 

 


Шановні батьки!
Свої пропозиції, побажання тощо можна розміщувати в групі
«Батьківська Рада Київського Району» у Facebook.

 

 

Член районної батьківської Ради – Свердліченко Валентина Павлівна

 

Положення пр батьківську раду закладу дошкільної освіти № 382

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківську раду дошкільного навчального закладу визначає її функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Батьківська рада є добровільними органом громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності  у закладі.

1.3. У своїй діяльності батьківська рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківської ради закладу та кількість членів батьківської ради  приймаються на загальних зборах батьків закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківської ради  є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному  навчальному закладу після  письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності батьківської ради  може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності батьківської ради є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо  реалізації завдань дошкільної освіти. 

2.2. Основним завданням діяльності батьківської ради  є сприяння створенню умов для:

збереження та зміцнення здоров’я дітей;

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

виховання у дітей елементів природо доцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності батьківської ради є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

3. Порядок створення батьківської  ради закладу

3.1. Батьківська рада груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Батьківський комітет груп, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групи на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групи.

3.3. Батьківська рада  закладу формується з голів (представників) усіх батьківських комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією батьківськиї комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад батьківської ради закладу, строк  його повноважень визначаються загальними  зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від ради кожної групи в склад батьківської ради закладу входить не менше одного представника. Із складу батьківської ради обирається  голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член батьківської ради достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Батьківські ради  закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати раду округу.

4. Організація діяльності  батьківської ради закладу

4.1. Збори батьків дітей, які формують групи проводяться за рішеннямбатьківської ради групи  не рідше двох разів на рік.

4.2. Батьківська рада закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей  групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, батьківськиї рад доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Батьківські ради планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідної батьківської ради.

Плани роботи комісій, створених при батьківській раді, є складовими плану роботи батьківської ради.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів батьківської ради закладу питання вирішуються районними, районними у містах органами управління освітою; між вихователями групи і радою  групи - керівництвом цього закладу.

4.7. Батьківська рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу ради. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти ради.

4.8. Секретар батьківської ради веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних рад. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки батьківської  ради

5.1.  Батьківська рада має право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших  коштів, не заборонених чинним законодавством України;

вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни  типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

за необхідності заслуховувати звіти ради і надавати допомогу щодо поліпшення її роботи;

скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

надавати пропозиції  завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного  закладу.

5.2.  Батьківська рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається радою та затверджується її головою.

5.3. Батьківська рада зобов’язана:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідної ради ;

вести протоколи засідань зборів батьків,  що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраної ради ;

надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу або відповідного органу управління освітою;

у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова батьківської ради закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції ради, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) батьківської ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6.Прикінцеві положення

6.1. Батьківська рада може виконувати й інші функції, передбачені Статутом закладу.